Regulamin Procedury Ofertowej

„Nawiązanie współpracy przy przygotowaniu, wydawaniu i sprzedaży czasopisma „Przegląd Pediatryczny” ISSN-0137-723X

 

 

§1

Informacje ogólne 

 1. Organizatorem Procedury Ofertowej „Nawiązanie współpracy przy przygotowaniu, wydawaniu i sprzedaży czasopisma „Przegląd Pediatryczny” ISSN-0137-723X” jest Polskie Towarzystwo Pediatryczne (PTP) z siedzibą w Warszawie, ul. Schroegera 82/126, 01-828 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe złożone zostały w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047969, REGON 000811483, reprezentowane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w imieniu którego działają:

·         Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka – Prezesa Zarządu Głównego PTP;

·         Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud – Pogorzelski – Wiceprezes Zarządu Głównego PTP;

·         Prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski – Skarbnik Zarządu Głównego PTP;

zwane dalej Organizatorem.

 1. Procedura Ofertowa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie o grach hazardowych.
 2. Procedura Ofertowa organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator przeprowadza Procedurę Ofertową za pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem www.ptp.edu.pl oraz poczty elektronicznej E-Mail o adresie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 4. Celem Procedury Ofertowej jest nawiązanie współpracy pomiędzy Organizatorem, a Wydawcą przy przygotowaniu, wydawaniu i sprzedaży czasopisma „Przegląd Pediatryczny” ISSN-0137-723X.
 5. Do Procedury Ofertowej mogą przystąpić Wydawcy posiadający doświadczenie w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym z dnia 21 maja 2015 roku, stanowiącym Załącznik niniejszego Regulaminu.
 6. Do Procedury Ofertowej nie mogą przystępować Członkowie Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora Procedury Ofertowej w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem Procedury Ofertowej, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób, to jest: wstępni, zstępni, małżonkowie i osoby pozostające w związkach partnerskich, a także osoby przysposobione.

 

§2

Organizacja Procedury Ofertowej

 1. Przesyłanie Oferty odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej E-Mail na adres Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Procedura Ofertowa trwa od 02 czerwca 2015 r. do 11 czerwca 2015 r.
 3. Ofertę stanowi odpowiedź na Zapytanie Ofertowe przygotowana zgodnie z jego brzmieniem, uwzględniająca wyszczególnione w nim elementy oraz spełniająca wymogi niniejszej Procedury Ofertowej.
 4. Oferta, musi być przesłana w formacie źródłowym, który wyłącza jej ewentualną modyfikację, to jest w formacie *.pdf.
 5. Oferta musi być przesłana indywidualnie.
 6. Oferta może być zgłaszana do Procedury Ofertowej tylko jednokrotnie.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Procedurze Ofertowej jest:
  • zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu;
  • złożenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej Oferty;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Wydawcy na potrzeby Procedury Ofertowej oraz na udostępnianie tych danych Organizatorowi;
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od Organizatora,
  • wyrażenie zgody na umieszczenie Oferty na stronie internatowej Organizatora o adresie: www.ptp.edu.pl;
  • przesłanie Oferty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Powyższe czynności wykonywane są w procesie uczestniczenia w Procedurze Ofertowej.

 1. Podmiot przystępujący do Procedury Ofertowej związany jest jej Regulaminem. Poprzez przystąpienie do Procedury Ofertowej uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
 2. Integralną częścią Regulaminu stanowi Załącznik będący Zapytaniem Ofertowym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wydawcy z Procedury Ofertowej jeżeli nabierze uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości złożonej Oferty.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Procedury Ofertowej czuwają przedstawiciele Organizatora.
 5. Ostateczny termin nadsyłania Ofert w ramach niniejszej Procedury Ofertowej upływa w dniu 11 czerwca 2015 r.
 6. Rozstrzygnięcie Procedury Ofertowej nastąpi w dniu 12 czerwca 2015 r.

 

§3

Zasady wyboru Wydawcy 

 1. Informacja na temat wybranego Wydawcy dostępna będą na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.ptp.edu.pl.
 2. Kapituła Procedury Ofertowej składać się będzie z Członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
 3. Oferty zostaną ocenione przez Kapitułę Procedury Ofertowej na podstawie następujących kryteriów uznaniowych przyjętych przez Kapitułę Procedury Ofertowej.
 4. Decyzja Kapituły Procedury Ofertowej jest ostateczna.
 5. Wybrany w toku Procedury Ofertowej Wydawcazobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem umowy o nawiązanie współpracy przy przygotowaniu, wydawaniu i sprzedaży czasopisma „Przegląd Pediatryczny” ISSN-0137-723X.
 6. Nazwa wybranego Wydawcy opublikowana zostanie na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.ptp.edu.pl w dniu 15 czerwca 2015 r.
 7. Wybrany Wydawca dodatkowo zostanie powiadomiony poprzez pocztę elektroniczną E-Mail, na adres E-Mail, z którego przesłano Ofertę o wyborze oraz miejscu i terminie zawarcia umowy z Organizatorem, o której mowa w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego element Oferty, Wydawca ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.

 

§4

Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin Procedury Ofertowej dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.ptp.edu.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Procedury Ofertowej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemytechniczne, w tym łącza internetowego, inne niż leżące po ich stronie, mające wpływ na wypełnieniewarunków uczestnictwa w Procedurze Ofertowej.
 5. Udział w Procedurze Ofertowejnie stanowi podstawy do żądania przez Wydawcę jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 6. Wydawca biorący udział w Procedurze Ofertowejzobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zmianie danych go dotyczących.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

        Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka

/-/

Prof. dr hab. n med. Jarosław Peregud Pogorzelski

/-/

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski

/-/

 

 

pobierz Regulamin Konkursu

pobierz zapytanie ofertowe

pobierz aktualny KRS