Zapytanie Ofertowe: w przedmiocie współpracy przy przygotowaniu, utrzymaniu, bieżącej obsłudze i promocji strony internetowej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego pod adresem internetowym http://www.ptp.edu.pl/
 
Działając w imieniu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego z siedzibą w Warszawie, ul. Schroegera 82/126, 01-828 Warszawa, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe złożone zostały w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047969, REGON 000811483 (dalej także: Towarzystwo), jako jego Zarząd Główny, zwracamy się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie współpracy przy przygotowaniu, utrzymaniu, bieżącej obsłudze i promocji strony internetowej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego pod adresem internetowym http://www.ptp.edu.pl/ (dalej: Strona Internetowa Towarzystwa), zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją:
 
Nazwa Strony Internetowej: Oficjalna strona internetowa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego pod adresem internetowym http://www.ptp.edu.pl/.
 
Wyłączność Prowadzącego: wyłączne prawo do przygotowania, utrzymania, bieżącej obsługi i promocji Strony Internetowej Towarzystwa; wyłączne prawo do zawierania umów z podmiotami trzecimi dotyczącymi sponsorowania Strony Internetowej Towarzystwa oraz w zakresie zamieszczania reklam i ogłoszeń przy kontrasygnacie Towarzystwa. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Prowadzącym a Polskim Towarzystwem Pediatrycznym w tym zakresie określa umowa.
 
Zakres działania Prowadzącego: przygotowanie, prowadzenie i promocja Strony Internetowej Towarzystwa; Prowadzący podejmuje się na własny rachunek i we własnym imieniu przygotowywać, utrzymywać, prowadzić bieżącą obsługę oraz promować Stronę Internetową Towarzystwa; Prowadzący zobowiązuje się w szczególności do utrzymania, bieżącej obsługi technicznej i serwisowania Strony Internetowej Towarzystwa, w szczególności bieżącego dozorowania wczytywania oraz wyświetlania Strony Internetowej Towarzystwa, likwidowania wszelkich usterek funkcjonowania Strony Internetowej Towarzystwa zgłoszonych przez Towarzystwo bądź stwierdzonych przez Prowadzącego, aktualizacji bieżącej Strony Internetowej Towarzystwa w oparciu o materiały dostarczone przez Towarzystwo, rozbudowy Strony Internetowej Czasopisma zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Towarzystwo. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Prowadzącym a Polskim Towarzystwem Pediatrycznym w tym zakresie określa umowa.
 
Natychmiastowa usuwalność usterek: Prowadzący zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych usterek technicznych związanych z funkcjonowaniem Strony Internetowej Czasopisma; w tym celu Prowadzący zobowiązuje się do stałego monitorowania poprawności technicznego funkcjonowania Strony Internetowej Czasopisma; Prowadzący zobowiązuje się do niezwłocznego reagowania na informacje i usterkach zgłoszonych przez Towarzystwo. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Prowadzącym a Polskim Towarzystwem Pediatrycznym w tym zakresie określa umowa.
 
Redaktor Strony Internetowej: organ powoływany przez Towarzystwo współpracujący z Prowadzącym przekazuje komplet informacji, które Prowadzący zobowiązuje się niezwłocznie zamieścić na Stronie Internetowej Czasopisma. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Prowadzącym a Polskim Towarzystwem Pediatrycznym w tym zakresie określa umowa.
 
Decyzyjność w zakresie treści Strony Internetowej Towarzystwa: Towarzystwo zastrzega sobie prawo do końcowej akceptacji wszelkich treści zamieszczanych na Stronie Internetowej Czasopisma oraz dokonywania w nich zmian. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Prowadzącym a Polskim Towarzystwem Pediatrycznym w tym zakresie określa umowa.
 
Prawa autorskie: Właścicielem majątkowych praw autorskich do Strony Internetowej Towarzystwa, w szczególności jej layoutu, struktury serwerów, zawartości merytorycznej, przyjętych rozwiązań technicznych, zastosowanych technologii pozostaje Towarzystwo.
 
Czas trwania umowy: Umowa zawierana na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron bądź na czas określony liczony w latach. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Prowadzącym a Polskim Towarzystwem Pediatrycznym w tym zakresie określa umowa.
 
Termin zgłaszania ofert: Termin zgłaszania ofert upływa w dniach 15 listopada 2015 roku.
Czas realizacji projektu od podpisania umowy do jego uruchomienia: 4 tygodnia.
 
Zastrzeżenia: Polskie Towarzystwo Pediatryczne zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dalszych regulacji umownych w zakresie niniejszego przedmiotu zapytania ofertowego.
 
Oferty proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego