Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Redaktora Naczelnego czasopisma „Przegląd Pediatryczny”

 

 • §1

 

 1. Organizatorem konkursu na stanowisko Redaktora Naczelnego czasopisma „Przegląd Pediatryczny”, zarejestrowanego w Rejestrze dzienników i czasopism, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny – dalej zwanego „Konkursem”, jest Zarząd Główny Towarzystwa Pediatrycznego, jako organ uprawniony zgodnie z 29 pkt 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, do powoływania redaktorów naczelnych i komitetów redakcyjnych czasopism Towarzystwa.
 2. Właścicielem „Przeglądu Pediatrycznego” jest Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Wydawcą Przeglądu Pediatrycznego jest obecnie Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (adres siedziby: ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin, KRS: 0000027988, NIP: 7122412888, REGON: 431091919) na podstawie umowy zawartej z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym.
 3. Celem Konkursu jest wybór Redaktora Naczelnego czasopisma „Przegląd Pediatryczny”.
 • §2

 

 1. Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów w Konkursie, odbywa się w okresie od 01.10.2023 roku do 16.10.2023 roku.
 2. Zgłoszenia powinny zostać przesłane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej z załączonymi skanami wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2, na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z tytułem wiadomości „Przegląd Pediatryczny - konkurs”

 1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia, kandydat zostanie wezwany mailowo przez przedstawiciela Organizatora na adres, z którego wpłynęło zgłoszenie, do uzupełnienia stwierdzonych braków w terminie 3 dni. Bezskuteczny upływ ww. terminu, powoduje nieuwzględnienie (odrzucenie) zgłoszenia w toku dalszej procedury konkursowej.
 2. O zachowaniu określonego terminu przyjmowania zgłoszeń oraz uzupełnienia braków formalnych, decyduje data wpływu zgłoszenia lub uzupełnienia zgłoszenia na skrzynkę mailową wskazaną w ust. 2 powyżej.
 • §3

 

 1. Kandydat na Redaktora Naczelnego powinien spełniać następujące warunki formalne:
 2. obywatelstwo polskie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych;
 4. tytuł zawodowy lekarza, PWZ oraz posiadanie specjalizacji jedno lub dwustopniowej w dziedzinie pediatrii;
 5. samodzielny pracownik naukowy;
 6. członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego;
 7. doświadczenie dydaktyczne – minimum 5-letnie
 8. znajomość języka angielskiego w stopniu min. C1.
 9. Zgłoszenie kandydata na stanowisko Redaktora Naczelnego powinno zawierać:
 10. życiorys kandydata zawierający opis osiągnięć zawodowych, w szczególności dotyczących działalności naukowej oraz wydawniczej, a także znajomości języków obcych;
 11. list motywacyjny zawierający plany dotyczące dalszego rozwoju czasopisma „Przegląd Pediatryczny”;
 12. oświadczenie o spełnieniu warunków formalnych koniecznych do objęcia stanowiska Redaktora Naczelnego określonych w art. 25 ustawy Prawo prasowe, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, to jest wskazujących, iż kandydat:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie jest pozbawiony praw publicznych,
 • nie został nigdy skazany za zbrodnię wymienioną w rozdziale XVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600),
 • nie został nigdy skazany za występek wymieniony w rozdziale XVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600),
 • nie został nigdy skazany za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
 • nie był nigdy a tym bardziej co najmniej trzykrotnie karany za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (tj. z dnia 14 września 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1914),
 • nie posiada immunitetu procesowego.
 1. dane kontaktowe kandydata, to jest: adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. 2 powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

 • §4
 1. Wybór Redaktora Naczelnego spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów, dokonany zostanie przez Zarząd Główny Towarzystwa. Do skuteczności wyboru konieczne jest uzyskanie przez danego kandydata większości głosów członków Zarządu obecnych przy głosowaniu, przy czym dla ważności wyboru, konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu. Przy równości głosów uzyskanych przez danych kandydatów, decyduje głos Prezesa PTP.
 2. Zarząd zastrzega sobie prawo zaproszenia wybranych kandydatów lub wszystkich kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, przed dokonaniem ostatecznego wyboru.
 3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie. Brak stawiennictwa kandydata w wyznaczonym terminie w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej bez wcześniejszego usprawiedliwienia nieobecności i ustalenia innego terminu rozmowy, zostanie potraktowany jako jego rezygnacja z dalszego uczestnictwa w Konkursie. Zarząd zastrzega sobie prawo odmowy wyznaczenia innego terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Wybór Redaktora Naczelnego nastąpi najpóźniej do 30.11.2023 roku.
 5. Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej od wyboru kandydata lub odrzucenia zgłoszenia.
 6. O wyborze jego osoby na stanowisko Redaktora Naczelnego kandydat zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie. Ogłoszenie o wyborze Redaktora Naczelnego może zostać zamieszczone:
 7. na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego https://ptp.edu.pl
 8. na stronie internetowej Przeglądu Pediatrycznego https://przegladpediatryczny.pl/
 9. w informacji mailowej kierowanej do Członków Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania Konkursu bez wskazania przyczyny takiej decyzji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnieniu warunków formalnych koniecznych do objęcia stanowiska Redaktora Naczelnego określonych w art. 25 ustawy Prawo prasowe

Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

     Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania tutaj